REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
"OLI TOUR"

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę OLI TOUR. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników OLI TOUR oraz podmioty współpracujące przy wykonywaniu usług.
 

§ 2

OLI TOUR zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym.

§ 3

Usługa świadczona przez firmę OLI TOUR polega na wykonaniu zlecenia złożonego przez klienta i obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek/rzeczy samodzielnie lub/oraz przy pomocy swoich  podwykonawców.

§ 4

Złożenie zamówienia na stronach serwisu paczkidoanglii.com.pl , e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

Kurier odbiera/dostarcza przesyłki "od drzwi do drzwi" na poziomie parteru. Nie ma obowiązku znoszenia/wnoszenia przesyłek na wyższe poziomy, np. I piętro, II piętro itd. Nie ma również obowiązku wnoszenia przesyłek do wnętrza budynków, a jedynie do drzwi wejściowych. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć/odebrać przesyłkę do drzwi wejściowych budynku/lokalu.

§ 5

W przypadku, gdy wskazany odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt. 

§ 6

Dopóki przesyłka/rzecz znajduje się w posiadaniu OLI TOUR lub dopóki firma może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, firmie OLI TOUR przysługuje prawo zastawu przesyłki/rzeczy celem zabezpieczenia należności, w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonaniem usługi.

§ 7

Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę kurierowi lub jego podwykonawcy w uzgodnionym dniu w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 

§ 8

Opakowanie przesyłki/rzeczy powinno być między innymi: odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka) Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. OLI TOUR nie ponosi odpowiedzialności  za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.

§ 9

Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 10

Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana na formularzu zamówień.

§ 11

Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:
- Artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.).

- Leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
- Artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych  warunków przewozu
- Zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
- Dzieła sztuki, antyki
- Kamienie i metale szlachetne
- Gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
- Materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
- Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
- Artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
- Inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa 

§ 12.

OLI TOUR nie przyjmujedo obsługi logistycznej rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, wymagających specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, np. delikatne artykuły elektroniczne, szkło, przedmioty zawierające elementy szklane, materiały w stanie płynnym w opakowaniach szklanych, delikatne artykuły AGD, delikatne artykuły motoryzacyjne itp. Jeśli rzecz tego typu zostanie umieszczona w przesyłce i ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu reklamacja nie będzie przyjmowana ani rozstrzygana.

§ 13.

Firma OLI TOUR nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez OLI TOUR lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.
 

§ 14.

W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce, podlegają one konfiskacie a zleceniodawca zapłaci karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie OLI TOUR z tytułu opłaty logistycznej. Zapłata kary, nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§  15.
 

Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić dokładny i czytelny adres na opakowaniu przesyłki, bez znaków skreślania i zamazywania. Adres  ten musi być taki sam jak na liście przewozowym.

§ 16.
 

OLI TOUR lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo odmówić przyjęcia do transportu przesyłek bez podania przyczyny.

§ 17.
 

Termin i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.

§ 18.
 

Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką.

§ 19.

Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.

§ 20.

Niezależnie od dokonanej płatności według cennika, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia firmie OLI TOUR wszelkich dodatkowych kosztów, które musiała ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe)

§ 21.

OLI TOUR ponosi odpowiedzialność za ewentualne zawinione zagubienie przesyłki, ubytek lub uszkodzenie, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy rzeczywistej wartości.
 

OLI TOUR zastrzega sobie możliwość odwołania/odmówienia całego kursu lub poszczególnych zleceń z powodów technicznych (np. awaria auta, uszkodzenie lawety, uszkodzenie przyczepy) lub z powodów ekonomicznych (np. niewystarczająca liczba zleceń) w każdej chwili.

§ 22.

OLI TOUR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich.

§ 23.

OLI TOUR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy a w szczególności jeśli: 
A. przesyłka została  źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy);
B. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby
C. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną;
D. waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się deklarowanymi; 

§ 24.

Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

§  25. 

W terminie do 7 dni od dnia spisania protokołu o stanie przesyłki, reklamujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji oraz do dostarczenia dokumentów wymaganych do rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową na adres biuro@marektravel.nazwa.pl Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową przyjęcia reklamacji. 

§ 26.

Reklamacja musi zawierać:
A. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego; 
B. tytuł reklamacji; 
C. kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (rachunki zakupu, paragony, faktury); 
D. kopię listu przewozowego;
 

§ 27. 

Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 

§ 28. 

W terminie 40 dni od otrzymania pełnej dokumentacji OLI TOUR powiadamia reklamującego drogą e-mailową o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji oraz informuje o powodach podjętej decyzji.

§ 29.

OLI TOUR chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

 § 30.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez OLI TOUR oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

§ 31.

Postanowienia końcowe :

A. Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.
B. Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki/rzeczy.
C. Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.

PAMIĘTAJ!

KURIER MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY CELNE.

W PACZKACH ZABRONIONE JEST PRZEWOŻENIE M.IN.: ALKOHOLU, PAPIEROSÓW, TYTONIU ORAZ INNYCH WYROBÓW OBJĘTYCH AKCYZĄ.

PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE ULEGAJĄ KONFISKACIE.

Copyright Nazwa.pl